Legyen a partnerünk!
LEGYEN A PARTNERÜNK

Regisztráció céges partnerek számára!

Kizárólag adószámmal rendelkező vállalkozások számára!

Kizárólag olyan partnerek jelentkezését várjuk itt, akik még NEM szerződött partnerei cégünknek!

Születésnapi promóció

Születésnapi promóció

Partnereink megszokhatták, hogy születésnapunk alkalmából mindig ajándékokkal készülünk. Ez idén sincs másképp! Alább közöljük promóciós játékunk SZABÁLYZATÁT.

Baromfiudvar 2002 Kft. – 19. születésnapi promóciós játék

SZÜLETÉSNAPI PROMÓCIÓS JÁTÉK

  1. A Szervező

 Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő promóciós játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Baromfiudvar 2002. Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.); továbbiakban Szervező.

 

  1.  A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban a Szervező minden Vevője (továbbiakban: Játékos) jogosult a részvételre, aki teljesíti a Játék részvételi feltételeit.

2.2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói.

3.       A játék mechanizmusa, részvételi feltételek:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékosok részére a Szervező hivatalos honlapján (www.baromfiudvar.hu), és a 2021. április 26-tól érvényes termékkatalógusain keresztül hirdeti meg.

3.2. A Játék időszaka (promóciós időszak): 2021. április 26 – június 21. között tart.

3.3. A nyeremények:

- 19 fő részére szóló 100.000 Ft értékű vásárlási utalvány, mely felhasználható a Baromfiudvar 2002 Kft-nél történő vásárlás során. Az utalvány másra át nem ruházható, kézpénzre nem váltható, illetve a rendelés során a nyertesnek az utalvány teljes értékét fel kell használnia. Az utalványok 2021.12.31-ig beválthatók a Baromfiudvar 2002 Kft-nél történő vásárlás esetén.

3.4. A Szervező promóciós játékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a promóciós időszakban egy számlán nettó 100.000 értékben adnak le áru megrendelést Szervező részére, illetőleg legalább nettó 100.000 Ft értékű kiszállítás történik Játékos részére.

3.4. Mindazon Játékosok, akik teljesítik a 3.4. pontban meghatározott feltételt, automatikusan, azaz külön tájékoztatás nélkül részt vesznek az ajándéksorsoláson. A nyerési esélyek többszörözhetőek annak megfelelően, hogy a Játékos részére a promóciós időszakban mekkora összértékű kiszállítás történt (pl. nettó 600.000 Ft összértékű kiszállítás esetén hatszoros a nyerési esély), de egy Játékos maximum tízszeres nyerési eséllyel rendelkezhet.

3.5. A nyeremény sorsolására 2021. június 23-án, 11.00 órától kerül megrendezésre, a Szervező telephelyén, 3 fős Sorsolási Bizottság jelenlétében, Sorsolási Jegyzőkönyv vezetése mellett.  A sorsolás nyerteseit a Szervező személyesen és írásban, a Játékoshoz tartozó üzletkötőn keresztül értesíti, illetve a nyertesek névsorát közzéteszi a hivatalos honlapján. Amennyiben a Nyertes értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes(ek) részére bonyolítja le egyező módon.

4.       A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2021. április 26.

A Játék zárónapja: 2021. június 20.

5. Sorsolás

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2021. június 23. 11.00 óra

6.       Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében 19 nyertes és 5 pótnyertes kerül kisorolásra.

6.2. A sorsoláson Szervező a Játékos bejegyzett cég nevét sorsolja ki. A sorsolás nem nyilvános, és véletlen-szám generátorral, elektronikus/számítógépes sorsolással történik. Egy Játékos csak 1 nyereményre jogosult.

6.3. A Nyertes cégek képviselőit a sorsolást követő 3 munkanapon belül írásban tájékoztatjuk.    A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.4. A nyereménytárgyak utáni adófizetési kötelezettségek Szervezőt terhelik.

6.5. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi hivatalos honlapján. A játékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

8.       A nyeremény átvételének feltételei:

A játékban részt vevők beleegyeznek abba, hogy a Szervező hivatalos oldalán és a következő időszak termékkatalógusaiban nyilvánosan ismertesse a nyertesek cégnevét.

A Nyertesek kötelesek a Szervezővel a nyeremény átadásának lebonyolításával kapcsolatban együttműködni.

9. Szervező jogai

A Szervezőt a nyeremény átadásán kívül további kötelezettség a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli. Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, a játék esetleges hibáiból vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A Játékszabályzat megváltoztatását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a hivatalos oldalán.

10.               Adatkezelés

Azáltal, hogy a játékos a Játékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a játékos, illetve a nyertes személyes adatai (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azokat Szervező minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa. Ez a hozzájárulás nem terjed ki arra, hogy a Szervező ezeket az adatokat hasznosítás céljából harmadik félnek kiadja.

A Szervező jelen Játékszabályzatnak, valamint a hatályos, adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

A Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10., továbbiakban: „Adatkezelő”) a jelen Játékszabályzatban meghatározott személyes adatokat a jelen Játékszabályzatban meghatározott célból az önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulás alapján kezeli. A Játékban történő részvétellel Játékos kifejezetten hozzájárul a jelen Játékszabályzatban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám, továbbiakban: Személyes Adat)

Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása, valamint marketing tevékenység céljából kezelni. A Játékosok a játékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a játékosok és nyertesek Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait (pl., név, cím, telefonszám, e-mail cím, stb.) a jelen Játék lebonyolítása és a Szervező marketingtevékenysége céljára és a Játékost személyesen, postán vagy hírközlési eszközök útján közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeresse. A Játékos Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező ismételten illetve folyamatosan kapcsolatot tartson vele piackutatás céljából. Az adatszolgáltatás jogalapja a Játékban történő részvétellel adott hozzájárulás, az adatkezelésről a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet. Az adatok kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a résztvevőket a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

Adatkezelő, adatfeldolgozó

 A jelen adatkezelési tájékoztatót a Baromfiudvar 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) fogadta el, és helyezte hatályba 2018. május 25. napjával az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet), és különösen annak az átlátható tájékoztatásra vonatkozó intézkedések megtételét előíró 12. cikke rendelkezéseinek történő megfelelés érdekében. A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi, a Rendelet által az adatkezelőktől megkövetelt tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa az érintettek részére, illetve átfogó tájékoztatást nyújtson az Adatkezelő személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységéről.

Az Adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a jelen Játékszabályzatban meghatározott célból kezelni. A Játékosok Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Baromfiudvar 2002 Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) végzi.

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a Játékos Személyes Adatait a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig jogosult kezelni.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja a Játékos Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a Játékos Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Játékost, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (marketing@baromfiudvar.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (Baromfiudvar 2002 Kft., 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.)

Az érintettek jogainak gyakorlása, panasz, jogorvoslat

 

Az érintett hozzáférési jogainak gyakorlásával (továbbá az adatainak kiadásával, módosításával, törlésével stb.) kapcsolatos kérelmeit az Adatkezelő ügyvezetőihez, az Adatkezelő székhelyére címzett postai levélben kérheti, mely alapján az Adatkezelő ügyvezetői, vagy általuk megbízott munkavállalója a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet arról, hogy az Adatkezelő milyen intézkedéseket tett a kérelem alapján.

Amennyiben az érintettet az Adatkezelő adatkezelésével összefüggésben jogsérelem éri, úgy joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,

Web: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: 1/391-1440

Az érintett továbbá az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait polgári peres úton.

11.               A Játékszabályzat Játékos általi elfogadása

A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 12.               Információkérés

A játékkal kapcsolatos információkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban a marketing@baromfiudvar.hu címen érdeklődhetnek a Játékosok.

Kelt: Debrecen, 2021. április 16.

 

Szervező

Baromfiudvar 2002 Kft.


Érdeklik az áraink?

LEGYEN A PARTNERÜNK!

Kapcsolatba lépne üzletkötőinkkel?

ELÉRHETŐSÉGEINK

Érdekli a címlap receptünk?

RECEPTJEINK
Kérünk, hogy az optimális felhasználói élmény érdekében fogadd el a sütiket. Infó itt.
Pályázat